Funk, F. X. von (Franz Xaver), 1840-1907 (1905). Didascalia et Constitutiones apostolorum.

Run Info

Accuracy

Editing Progress

ΑΡΟ8ΤΟλΟΟ ΝΙ11, 47, 65-70. 585 ταεε 111 εΟ0 ἑὖ110, ο; ε Π1ετ ἑὲ, 8τε- . ́. ηὖε ελετε1ε 3χεεε5 Π1εΥ1 01 εγΟΟχΑ0 12εοτΥ0 εὶ 11εεεοτ0 1 οτ0, ἰεο111 21 εεςε. ́́. ̔1 ε εετε1ε 11 εοπεοε ηεΥ0 εετ2 11η 2 5 21 13Ο0 Οεεετ1, τΟΟΟ 00 811Υ0 Οεε10; ε1 ἕτο ε0ε ε1, 3χτχει. ́ῃ. 1 τχεΥ0 1Ο0 εεοεα 111ι 1ετ11, ετε- χ21, ἕτο ε εε1 0 1εε2, ε 10 τε, η2Υ0 ελεχ1, εΟ ααετε1 1ε. ́8. 1 ε εΟΟε εὶ τεεοε εὶ δέο1 εετ00 οτΟεΥ0 1τετ 10 α, τΟο211 22 Ο3ε 22 η 0 οτ1, σε 1ἕτε οτοε1 ΟεΥε;2 11Μ1 ε ο1Οτ ε οτ εε λεεε εε εεεε οεε1. ́. 1 τε 111 Οτεεοε 11 1εΟ 11 ε1- 1εΟ1ε 111 εεο 111 Σ1ΟΟΥ ε110 ηΙΑ1λχεεΟ0 1Ο1 εΟ12 7εὶ Υ10 0 ε εεΧΙ, το1κ1τ, τΟ1ε τΟ- οτε ΟΟε10Υ; ἕτο ε1 ε1, τχεχε. γο. ηε τεΟε ε 1 ἕτε ε111 ε0 1ἵεε 20 ε εε 1εε1οε εα0 28 1 εὶ 010ετ εεοΟ0 εΟ0 2, ε 22γ 111 ηὶ ε1ε, εο111; ε ἕτο εε, ετχε- χ. 1 1 15 κ πρεσύτερος διάκονος ὅλως τοῦ καταλόγου τῦν κληρικῶν τε νηστεύει 21 δ κ ; - ξ, -εὔη α, -εὐοῖ τε 21 εορτάζοι γ ε κ μν ξ, συνεοτάζοι 1 1 (-ζεῖ), εακοεκ ας2 57 κτ1ε εορ 21 κ 4. 53 οτοὶο κερδένειν τα0. | δέχεται 1 η 9 -- παρ τεὶ ἑορτῆς -- αὐτῖν ε 22 τι - α 1 λαίκὸς -- 2 ζ 5;. 1, ο1. 1, οο Εοεκαο ο. , 13. 3 20 13 ΙΙ, 23. 1; εἰς συναγωγὴν ουδαίων αὶρετικῦν 1εοἰ 5. . 5γ0. 0τι. ε.11; εε. . 2; 8ε. . 22. . 11α02 11π τα0Ο0 εΥτε Ο1 λόε χτ. 2. 33; Π1οετ5 Αἵ. εΟ1οε 1 ε. 8; 3ἕτε Ο2 εκεΟΟΟεαῶε λ τ. 17; ΟΥ- οε κ1α . 3(. ̓. 1σε Οεταοτ0 21 φο1 , ́́. 1 12; , 11. 152. ΡελΔς. Γ 13. 3 γο. ε.ς. Ρ. 14,2 τ2λε0 21ε ε1ε0 Τετε ετοε εοε. γ- ο1ε λ1Οττι 2. ; ἀεε ὅτι οὐ δεῖ παὰ τῶν Ἰουδαίων αἱρετικῶν τὰ πεμπόμενα ἐοταστιὰ λαμβάνειν μήὲ συνεορτάζειν αὑτοῖς, 21 ε. ὅτι οὐ δεῖ παρὰ τῶν ουδαίων ἄζυμα λαμάνειν κοινωνεῖν ταῖς ἀσεβεί- αις αὐτῶν, ο5 2εε2 ε. . γ0. 10. ε. 49- 50.